Meerjarenplan Internering

Het meerjarenplan internering beoogt de uitbouw van een zorgcircuit voor forensisch psychiatrische patiënten, met als doelstelling te voorzien in een adequate zorg voor geïnterneerden.


Er werd geopteerd voor een gefaseerde uitvoering van het meerjarenplan internering.


Eerste fase (tot 2009):
uitbreiding van het categoraal forensisch aanbod.

 

De bestaande medium-security zorgcircuits te Zelzate, Rekem en Bierbeek werden verder uitgebouwd (zowel op niveau van het ziekenhuis, als de psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen en outreachteams). Ook de gespecialiseerde afdelingen voor seksueel delinquenten ontvingen middelen om verder uit te breiden (op het niveau van ziekenhuis, PVT en IBW).


Tweede fase (2013):
netwerkcoördinatoren internering, schakelteams en verbeterprojecten.

 

In de eerste plaats werden netwerkcoördinatoren internering (netwerkcoördinatoren zorgtraject geïnterneerde personen) aangesteld per hof van beroep vanuit FOD Volksgezondheid. Dit in navolging van de in 2011-2012 door FOD Justitie aangestelde netwerkcoördinatoren internering (coördinatoren extern zorgcircuit voor geïnterneerde personen). Deze coördinatoren werken nauw samen om samenwerkingen tussen partners geestelijke gezondheidszorg,  justitie, welzijn,..  te faciliteren in kader van de uitbouw van een zorgcircuit voor personen met een interneringsstatuut.

 

Vervolgens werden de schakelteams internering opgericht, eveneens per hof van beroep. De schakelteams vormen een schakel om op casusniveau zorgtrajecten uit te werken voor geïnterneerde personen, wanneer daarbij moeilijkheden worden ervaren. Er wordt zowel vanuit de gevangenis naar het extern zorgcircuit gewerkt als binnen het zorgcircuit zelf om de doorstroom te vergemakkelijken. Daarnaast kan er beroep gedaan worden op de schakelteams voor informatie en advies over forensische en netwerkthema’s of andere vormen van ondersteuning. Klik hier voor de folder voor meer informatie en contactgegevens (PDF).

 

Ten slotte werd er een projectaanvraag gelanceerd voor de zogenaamde verbeterprojecten internering, die als doelstelling hebben de in- en doorstroom van personen met een interneringstatuut binnen een zorgcircuit te verbeteren. De goedgekeurde verbeterprojecten zijn van start gegaan in de loop van 2014.


Derde fase (2016):
verdere uitbreiding van het zorgaanbod voor geïnterneerden.

 

Het aanbod werd verder uitgebreid door de oprichting van een afdeling langdurige forensische psychiatrische zorg te Bierbeek en een afdeling voor high-risk vrouwen te Zelzate, uitbreiding van de schakelteams, versterking van bestaande verbeterprojecten, een upgrade voor crisisbedden, een upgrade voor bedden dubbeldiagnose mentale beperking en een upgrade voor plaatsen beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.


Klik hier voor een overzicht van alle projecten internering van de Nederlandstalige hoven van beroep (PDF).powered by Curiousgroup